referat af bestyrelsesmøde, september 2016

Referat af Bestyrelses møde for Tikøb Matrikel                                           Den 12.09.2016.

 Deltager: Atija Brackovic, Bodil Olsen, Camilla Høst, Kasper Søgård, Naria Andreasen, Marianne Spect, Morten Westergaard, Patrick Derkx, Peter Gottschalck, Peter Helth.

Fraværende: Annemette Nissen, Betina Christensen, Jeanne Brammer, Jesper Stibolt

 

1.   Godkendelse af referat

 Referat godtkendt.

 

2.   Temadrøftelser:

·         EPI-center. Bettina Faurschou gav et oplæg om Tikøbs Skoles nye Epicenter. Hun fortalte, hvordan, og efter hvilke principper, centret arbejder, og at centret i det arbejde grundlæggende bruger Helsingør Kommunes LØFT-strategier. Og at der, for det enkelte barn, udarbejdes mål og laves handleplaner.

·         Madordning – Der blev givet et kort historisk rids af den forgående ordning og diskuteret et fremkommet tilbud om en ny ordning. Det blev besluttet at JB bliver sendt videre med sagen.

 

3.   Meddelelser:

 Formanden – PH orienterede om formandsmødet, hvor skolelederne ekstraordinært var inviteret med, fordi det handlede om skolernes økonomi. Tikøb Skole stikker i den forbindelse lidt ud, fordi vi, modsat de andre skoler, har rammestyring. Derved bliver Tikøb Skole dyrere pr. elev end andre skoler i kommunen.

 Ledelse – AB orienterede om at starten på skoleåret og derved også på vores nye struktur er gået godt. Kristina Pedersen og Benedikte Jørgensen klarer ledelsen godt i fritidsdelen. AB vil prøve at være fysisk til stede i fritidsdelen to dag om ugen på sigt, men er i øjeblikket nødt til at kaste tid og energi ind i skoledelen, da denne er ny for hende.

Ledelsen har besøgt samtlige klassers forældremøder i år og fortalt om den nye struktur, samt om Tikøbs Dagtilbud og Skoles forventninger til børn og forældre. Dette vil ligeledes blive gjort i fritidsdelen.

 Elevråd- PG informerede om elevrådsarbejdet. I år skal elevrådet vælge to repræsentanter til UTH, skolernes fælleselevråd. Dette blev Benjamin Olivier fra 6. klasse og Mie Rasmussen fra 5. klasse. Astrid Klit-Larsen er suppleant. Benjamin bliver ligeledes elevrådets kontakt til bestyrelsen. Bestyrelsen vil finde en hensigtsmæssig måde at samarbejde med eleverne på.

 

4. Tilsyn

 

5.   Elevforhold

 

6.   Indstillinger til beslutning

Bestyrelsen gik direkte til punkt 6 efter punkt 2, fordi det lå fint i tråd med punkt 2. Princippet blev enstemmigt vedtaget med følgende ordlyd: Princip for støtteundervisning:

Elever i Tikøb Dagtilbud og Skole tildeles støtteundervisning på baggrund af en handleplan med konkrete mål.

Ressourcer skal bruges, hvor der er mest brug for dem. Derfor evalueres effekten af handleplanen løbende, og omfanget af tildelte ressourcer tilpasses og kan bortfalde.

Elever i Tikøb Dagtilbud og Skole tildeles støtteundervisning på baggrund af en handleplan med konkrete mål.

Ressourcer skal bruges, hvor der er mest brug for dem. Derfor evalueres effekten af handleplanen løbende, og omfanget af tildelte ressourcer tilpasses og kan bortfalde.

Herefter vendte bestyrelsen tilbage til punkt 2 og havde en temadrøftelse af madordningen på Tikøb Skole.

 

 7. Meddelelser og orientering

 AB orienterede om trivselsundersøgelsen, der for vores 4.-6. klassers angående lå i den lave ende af skalaen (skoleåret 15/16). Ab fortalte, hvad vi gør fremadrettet. Alle klasser arbejder med Klassetrivsel, tager emnet op på forældremøder og ved skole-hjemsamtaler samt laver handleplaner, hvis nødvendigt. Dette gøres igen om et halv år, for at se om der er sket en udvikling. PH er gået bag om tallene i undersøgelsen. Vores tal ligger en smule under Espergærdes Skoles, der ligger i middelområdet, der skal altså ikke meget til at flytte skolerne op eller ned. Hele undersøgelsen kan ses her: https://www.uddannelsesstatistik.dk/grundskolen/trivsel

 Bestyrelsesuddannelse: PG har sendt de første 5 hæfter ud af 7 planlagte fra Skole og Forældre. Især 1. hæfte giver et godt overblik over bestyrelsesarbejdet. PH tilmelder bestyrelsen Helsingør Kommunes kurser i bestyrelsesarbejde.

 Elevindragelse: se punkt 3.

 

8.   Lukket møde 

 

 

Ref.: Peter Gottschalck.