August 16

Referat af Bestyrelses møde for Tikøb Matrikel                                                         Den 03.08.2016.

 

Deltager: Peter, Patrick, Kasper, Camilla, Ulla T, Jesper, Bodil, Anne Mette, Atija

Fraværende: Jeanne, Maria, Morten W, Marianne S.

1.   Godkendelse af referat

Ingen bemærkninger. Godkendt.

Konstituering af Bestyrelsen

Formand: Peter Loof Helth

Næstformand: Jeanne Brammer

Fordeling af repræsentanter på klassetrin:

VUG-BH

0.kl.  

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

Kasper

Peter

Marie

Camilla

Betina

Patrick

Peter

Jeanne

 

 Meddelelser:

a.   Formanden

        Det ligger mig på sinde at:

·          Vores børn bliver så dygtige som de kan

·          Engageret personale og forældrekreds (trivsel, faglighed, motivation, ledelse)

·          Vi i forældrebestyrelsen taler skolen, elever, lærere, pædagogisk personale op

·          Vi er en fællesbestyrelse for dagtilbud og skole.

·          Vi som bestyrelse sætter os klare mål og arbejder

·          Vi sidder her for at bidrage aktivt. Hvis nogen føler, at de sidder i Bestyrelse på grund af pligt, så kom til mig (eller Atija)

·          Budget 2017 effektivisering og servicereduktioner er fremsendt efter deadline for dagsorden. Den vil blive videresendt til Bestyrelse efter møde. Vores næste møde er (pt.) sat til 12/9, men budgetseminaret (hvor alt "låses" politisk er 14-15. september). Vores bemærkninger skal derfor være klar inden. I virkeligheden skal vi påvirke politikere og presse nu.

·          Vores temadrøftelse handler om vores roller og hvad vi hver især brander for og vil gøre en indsats. Der er mulighed for at deltage på mange fronter.

b.   Ledelse

1.  Atija er matrikelleder og har overordnet ansvar både for Skole og Dagtilbud. Ole er startet på Espergærde Skole i adm. lederstilling.

2.  Peter G. er afd. leder på skolen

3.   Kristina P. har koordinerende rolle i fritidsdelen (SFO,klub) og Benedikte J. har koordinerende rolle i dagtilbud (vuggestue og børnehave).

4.   Den ny lederteam har holdt ledelsesdag inden sommerferie og hvor rollefordeling, ledelsesgrundlag og mål for ledelsesarbejde i kommende periode er drøftet. Vi kom frem til følgende ledelsesgrundlag:

a.      Kommunikation. Signalere at vi er en fælles organisation (hele matriklen) "Vi i Tikøb…", Fælles sprog/kommunikation

b.      Autentisk ledelse. Det vi siger, er det vi gør. Skabe tillid i personalegruppen.

c.       Handlingskraftig ledelse.

d.      Ledelsesmål for de næste måneder:

1.      Lederens månedsbrev til forældre

2.      Lederens ugebrev til medarbejdere

3.      Hjemmesiden opdateres. Vi er i gang til at undersøge om Dagtilbud også kan komme på skoleintra.

4.      Nyt navn for matriklen er en politisk beslutning.

e.      Partnerskabet med ES

1.      Vi er godt på vej med samarbejdet på ledelsesniveau

2.      Når det er på plads, går vi videre med konkrete områder

f.    Trivselsmåling i personalegruppen – en proces vi er i fuld i gang samen med en konsulent fra HR. Vi arbejder på at skabe tillidsbaseret ledelse.

5.   Vælg til Bestyrelse i personale gruppen er ikke gennemføret, derfor går vi i gang nu. Personale på skolen indtag skolepædagogerne har haft vælg tirsdag den 2.8.16. Personale i Familiehus skal have vælg først til P-møde den 1.9.16. Der kan godt være, at der bliver ændringer ift. medarbejder repræsentanterne, da vi skal ifølge Styrelsesvedtægt finde en repræsentant fra klubben og en fra dagtilbud.  

c.   Elevråd

Elevråd er ikke samlet endnu.

 

6.   Temadrøftelser:

·         Hjemmeside: Nanet (skolen), Per(fritidsdel), Sabrina (dagtilbud) skal oplæres i at vedligeholde og færdigopbygge vores hjemesiden. Atija har allerede booket IT- Lærke til 4 eftermiddage til at oplære de tre medarbejder. Søs skal også inddrages ift. de vigtige info fra kontor, der skal ligge på hjemmesiden.  Fra bestyrelsen vil Peter og Kasper bedrage og hjælpe.                           

·         Skoleport skal ryddes op inden mødet 11/10

·         Ny hjemmeside præsenteres inden vinterferien 2017

·         Vision, mission, værdigrundlag – Bestyrelsen (Patrick, Camilla, Peter og Atija, er der andre???) vil gerne i gang til at revidere det materiale vi har. Personale gruppen har arbejdet hele sidste år med vision-mision-og værdiggrundlæg. Det har vært en lang proces, og personale gruppen er lidt mættet. Det er Bestyrelse der skal arbejde videre med materiale. Den Materiale vi har her og nu vil blive videresendt til Bestyrelse. Arbejdsgruppen skal give en status med arbejdet på mødet i efterår 22.11.

·         Vi planlægger Bestyrelsesarbejdet for Forår 2017 på mødet den 11/10 og godkender 22/11

·         Vi skal finde en anden måde at inddrage eleverne på (Atija, Peter G. og Peter L.)

 

 

7.   Tilsyn

Intet på dette møde

 

8.   Elevforhold 

Elevernes punkt - intet på dette møde

    

 7. Indstillinger til beslutning

Det indstilles at Forretningsorden for Tikøb Dagtilbud og Skole vedtages (bilag)

Et par ord om den:

Folkeskoleloven og Styrelsesvedtægten, som Byrådet har vedtaget fortæller hvad vi kan og skal udføre. Hensigten med forretningsordenen er, at supplere med hvordan vi arbejder.

Pkt. 15: hvem som tegner bestyrelsen + formel delegering til Formand + skoleleder.

Pkt. 25: Indstillinger til beslutning er skriftlige materialer. Hensigten er at undgå lange diskussioner om hvad vi skal lave og mene og i stedet løse opgaven mellem møderne i et underudvalg og så beslutte på bestyrelsesmødet. 

Det indstilles at Bestyrelsen afgiver høringssvar vedrørende skoleanalysen med vægt på følgende punkter:

a.    Analysen hviler generelt på et spinkelt grundlag, og forskelle i konteringspraksis mellem kommuner, diskvalificerer detaljerede konklusioner om enkelte budgetposter. Vi mener ikke man på baggrund af den foreliggende analyse, kan konkludere at den almindelige folkeskole i Helsingør Kommune er væsentligt dyrere end sammenligningskommunerne

b.    Tikøb Dagtilbud og Skole fremstår meget dyr i sammenligningen mellem skolerne i Helsingør Kommune (tabel 8, s.22).

     Skolens lærerkollegium med mange lærer på aldersreduktion betyder højere end gennemsnitlige omkostninger. Dette er ikke en konsekvens af at skolen er lille.

     Siden 2014 er der sket markante ændringer i økonomien:

     Skolelederen er ikke længere tjenestemand

     Matrikelledelse, hvor en lederstilling er skåret væk. ("Ledelse")

     (NYT) Socioøkonomisk tildeling pba. 90 elever

 

c.    A-MED-kommentar: Klasse mere end 24 elever et problem!

 

8.  Meddelelser og orientering

Datoer for bestyrelsesmøder: 3/8, 12/9, 11/10, 22/11. (mandage og tirsdage) kl. 18-20.  

Forældremøder planlægges

Børnehaven

 

Sept./okt.

0.kl.

17/8

Kl. 1900-2100

1.kl

23/8

Kl. 1730-1930

2.kl.

8/9

Kl. 1700-

3.kl.

23/8

Kl. 1730-1930

4.kl.

23/8

Kl. 1730-1930

5.kl.

 

 

6.kl.

 

 

 

 

9. Eventuelt lukket møde

 

10. EVT